Wyszukiwarka

Realizacja procedury Niebieskie karty

Realizacja procedury Niebieskie karty

Realizacja procedury ``Niebieskie karty``

1. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy stanowią jeden
z elementów pracy socjalnej, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jej skutkom. Osobom
i rodzinom z problemem przemocy pracownicy socjalny oferują pomoc w formie specjalistycznej pracy socjalnej, poradnictwa
i psychoedukacji.

W ramach przeciwdziałania przemocy pracownicy socjalni mogą m.in.:

– dokonać diagnozy sytuacji rodziny poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;
– udzielać informacji o przysługujących prawach i formach pomocy i przyznać rodzinie odpowiednie świadczenie;
– uruchomić interwencję kryzysową, w tym uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”;
– współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie;
– prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby
o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
– zapewniać bezpieczeństwo poprzez np. znalezienie schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym
w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
– w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie – zabezpieczyć je poprzez odebranie z rodziny
i niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;
– organizować niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
– powiadomić o podejrzeniu popełnia przestępstwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, który realizuje oraz nadzoruje pracę z rodzinami w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

2. Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. pracy socjalnej
Adres: ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 30 60
www: http://ops-czdz.pl

3. Godziny pracy pracowników socjalnych

poniedziałek-środa  7:00 do 15:00
czwartek  7:00 do 17:00
piątek  7:00 do 13:00

4. Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej
– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

przezroczysty
Skip to content