Wyszukiwarka

MIESZKANIE CHRONIONE

MIESZKANIE CHRONIONE

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione tzw. treningowe mieszczące się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4 zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po uzyskaniu dofinansowania wniosku złożonego w trybie konkursowym  oraz ze środków własnych gminy. Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Nowoutworzone mieszkanie w Gminie przeznaczone jest dla 4 osób. W mieszkaniu są dwa pokoje dwuosobowe. Przedpokój, kuchnia oraz łazienka stanowią części wspólne. Wszystkie pomieszczenia, wyposażone w niezbędne meble i sprzęty zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych i są wolne od barier architektonicznych. Została również zamontowana winda zewnętrzna. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. Jest ono formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Dla kogo
Zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcy, który uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Tryb przyjęć
Świadczenie przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać pocztą lub zgłosić telefonicznie. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym  i dokonaniu uzgodnień z osobą ubiegającą się o taką formę pomocy. Przedmiotowe uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą:

 • celu pobytu;
 • okresu pobytu;
 • rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
 • odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
 • sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
 • zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin. Osoba korzystająca ze wsparcia w mieszkaniu ponosi odpłatność, której wysokość  uzależniona od posiadanego dochodu. Wysokość ustalana jest na podstawie uchwały Nr XXXVI/437/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 maja 2021 r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Osoby zainteresowane wsparciem w mieszkaniu chronionym prosimy o kontakt.

Kontakt
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. usług
ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 51 37
e-mail: zu@ops-czdz.pl
http://www.ops-czdz.pl

Podstawa prawna
Mieszkanie chronione funkcjonuje na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie mieszkań chronionych,
 • uchwały Nr XXXVI/437/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 maja 2018 r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych,
 • zarządzenia nr 107/22 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Czechowice-Dziedzice lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione,
 • regulaminu organizacyjnego mieszkania chronionego.

przezroczysty
Skip to content