Wyszukiwarka

Asystent rodziny – koordynacja wsparcia za życiem

Asystent rodziny – koordynacja wsparcia za życiem

Asystent rodziny- koordynacja wsparcia ``za życiem``

1. Asystent rodziny – koordynacja wsparcia „za życiem”

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2019.473.) wsparciem mogą zostać objęte rodziny oczekujące dziecka lub wychowujące dziecko niepełnosprawne, posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Koordynacja wsparcia polega na:

  1. opracowaniu wspólnie z osobami objętymi usługą asystenta rodziny katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  2. występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób i na ich żądanie do podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem świadczeniodawców określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Asystent rodziny może udzielić wsparcia w następującym zakresie:

  • poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  • wsparcia psychologicznego;
  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  • poradnictwa w zakresie dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Forma i termin załatwienia sprawy

– złożenie wniosku wraz z wymaganym zaświadczeniem lekarskim
– rozmowa z pracownikiem socjalnym, celem ustalenia zasad udzielania wsparcia
– objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny następuje w uzgodnieniu z rodziną, niezwłocznie po skompletowaniu dokumentacji, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. pracy socjalnej
Adres: ul. Legionów 59a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 30 60
www: http://ops-czdz.pl

4. Godziny pracy

Pracowników socjalnych
poniedziałek-środa  7:00 do 15:00
czwartek  7:00 do 17:00
piątek  7:00 do 13:00

Asystentów rodziny
środa – 12:00 do 15:00

5. Podstawa prawna

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej
– ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

6. Załączniki:

– [Pobierz] wniosek o objęcie koordynacją

przezroczysty
Skip to content