Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty”

Zgodnie z art. 9 d ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie.  Procedura „Niebieskie Karty” jest uregulowana aktem wykonawczym w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest w oparciu o zasadę współpracy i obejmuje ogół podejmowanych i realizowanych czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez przedstawicieli:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Policji,
  • oświaty
  • ochrony zdrowia,

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta- A” przez jednego z wyżej wymienionych przedstawicieli, w przypadku powzięcia,
w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Powołana przez Zespół Interdyscyplinarny grupa robocza podejmuje działania zmierzające
do przerwania przemocy oraz udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających
z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadania grupy roboczej:

 opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy w przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie

  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy
  • dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zakończenie procedury może nastąpić w przypadku:

  • Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy,
  • Rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.

 Spotkania grup roboczych odbywają się w siedzibie:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. pracy socjalnej
ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 30 60
e-mail: z.interdyscyplinarny@ops-czdz.pl

Wielkość czcionki