Wyszukiwarka

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty”

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową. (art. 9 d, ust.1 uoppd)

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli służb, w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej.
(art. 9 d, ust.2 uoppd)

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia podejrzenia stosowania przemocy wobec osób doznających przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej (art. 9 d, ust.4 uoppd)

Grupę diagnostyczno – pomocową powołuje się w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze :
• zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej
• lub wszczętą procedurą „Niebieskie karty”,

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:
1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
2) funkcjonariusz Policji,
a także inni przedstawiciele służb (np. pedagog, asystent rodziny, kurator, członke GKRPA), działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Do zadań pracownika socjalnego realizującego procedurę „Niebieskie karty”, należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.

Do zadań funkcjonariusza policji (dzielnicowego) powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności: (art. 9 b ust.8 uoppd )
1) dokonanie oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;
10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Kontakt
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. pracy socjalnej
Adres: ul. Legionów 59a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 30 60
www: http://ops-czdz.pl

Pracownicy socjalni realizujący procedurę „Niebieskie Karty”:
Ewa Donat
Beata Kapias
Teresa Stachowicz-Verboloz
Artur Górczyński

Godziny pracy pracowników socjalnych
poniedziałek-środa 7:00 do 15:00
czwartek 7:00 do 17:00
piątek 7:00 do 13:00

Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 

przezroczysty
Skip to content