Wyszukiwarka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.ops-czdz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Data publikacji strony internetowej: 15.06.2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.22.2023 – aktualizacja silnika strony do najnowszej wersji, wykonanie kopii zapasowej.

Data przeglądu deklaracji dostępności: 31.03.2024.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Opis implementacji: Opis i stopień implementacji WCAG 2.1 dla witryny ops-czdz.pl

Oświadczenie sporządzono dnia 15.06.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na witrynie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że koordynatorem dostępności jest pani Sylwia Gross-Ożóg, adres e-mail: s.gross-ozog@ops-czdz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 215 44 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach:

 • ul. Kolejowa 37
 • ul. Nad Białką 1B
 • ul. Mickiewicza 19
 • ul. Słowackiego 32a
 • ul. Łukasiewicza 13
 • ul. Traugutta 1
 • ul. Legionów 59A

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kolejowej 37

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Kolejowej 37 i boczne od wjazdu na parking. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków, do wejścia bocznego prowadzą schody
 • możliwy podjazd do budynku
 • na ścianie wewnątrz budynku zamontowany kontrastowy pas wskazujący ciąg komunikacyjny
 • w budynku znajdują się tablice informacyjne (wizualne) o rozkładzie pomieszczeń
 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • do korytarza prowadzą schody
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Nad Białką 1B

 • do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się na pierwszym piętrze prowadzi 1 wejście od ul. Nad Białką 1 B,
 • do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą schody,
 • przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych z tablicą informującą, że po sygnalizacji zejdzie pracownik,
 • dla osób na wózkach dostępna jest tylko klatka schodowa na parterze budynku
 • na ścianie klatki schodowej znajdują się tablice wskazujące ciąg komunikacyjny
 • do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym,
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • dostępna pętla indukcyjna
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • brak windy i platformy
 • nie ma recepcji ani portiera,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,

Budynek Świetlicy „Zatoka” Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 32a

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od placu wewnętrznego znajdującego się przy ul. Słowackiego oraz wejście boczne od ogródka. Wejście główne znajduje się na parterze, do wejścia bocznego prowadzą schody
 • drzwi wejściowe przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych (szer. 90 cm)
 • dla osób na wózkach dostępna jest jedna sala zajęciowa znajdująca się na parterze budynku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • do korytarza prowadzą schody
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek Dziennego Domu Senior+ Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 19

 • do budynku prowadzi jedno wejście główne, od ul. Mickiewicza (wejście z poziomu chodnika z możliwością podjazdu dla wózków)
 • możliwy podjazd do budynku
 • dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • na ścianach wewnątrz budynku brak kontrastowego pasa wskazujący ciąg komunikacyjny
 • w budynku brak tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Legionów 59A

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Szkolnej
 • bezpośrednie wejście do budynku przez schody
 • w budynku znajduje się winda dostępna z parteru od strony podwórza obsługująca piętra
 • możliwy podjazd pod budynek i główne wejście,
 • w budynku znajdują się tablice informacyjne (wizualne) o rozkładzie pomieszczeń,
 • zapewnione są osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 • zapewnione osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika).
 • przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera,
 • dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Pomieszczenia Ośrodka przy ul. Traugutta 1

 • do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Traugutta 1, przy którym znajduje się stopień
 • pomieszczenie Ośrodka Pomocy Społecznej i biuro KIS znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody
 • możliwy podjazd do budynku
 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • do korytarza prowadzą schody
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania
  w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma tablic informacyjnych (wizualnych) o rozkładzie pomieszczeń
 • na ścianie wewnątrz budynku brak kontrastowego pasa wskazującego ciąg komunikacyjny
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 Budynek Noclegowni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 13

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Łukasiewicza 13 i z tyłu budynku od ogrodu
 • do wejścia głównego prowadzi podjazd i schody, brak podjazdu dla wózków,
 • wejście z tyłu budynku jest z poziomu chodnika, a następnie na kondygnację użytkową prowadzą schody
 • możliwy podjazd do budynku
 • na pierwsze piętro prowadzą schody
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • pomieszczenia nieprzystosowane dla osób na wózkach
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do Noclegowni kierowane są osoby samodzielne i w pełni sprawne fizycznie. Osoby niepełnosprawne kierowane są do odpowiedniego typu placówek całodobowych,  spełniających standardy.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona komunikacja w formie określonej w tym wniosku
 • dostępne pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących
 • brak dostępności tłumacza języka migowego zarówno w formie bezpośredniego kontaktu, jak i zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje

przezroczysty
Skip to content