Wyszukiwarka

Program rządowy posiłek w szkole i w domu

Program rządowy posiłek w szkole i w domu

Program rządowy ``posiłek w szkole i w domu``

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc jest udzielana:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
  • w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym znajdującym się
    w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest w jednej z trzech form:

  • posiłek
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w tej formie to:

  • 1200 zł dla osoby w rodzinie
  • 1552 zł dla osób samotnie gospodarujących

przezroczysty
Skip to content