Wyszukiwarka

Praca Socjalna

Praca Socjalna

Praca Socjalna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jednocześnie osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W myśl art. 17 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym.  Powyższe formy wsparcia udzielane są  osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód z pełnym poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.  Może być także realizowana  ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo rodzinne i psychologiczne, świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Dla osób z gminy Czechowice-Dziedzice, schronienie zapewnia m.in. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, ul. Piękna 2.

Forma i termin załatwienia sprawy

– nawiązanie kontaktu osobistego z pracownikiem socjalnym lub telefoniczne ustalenie terminu spotkania.
– w razie zaistnienia potrzeby Pracownicy socjalni podejmują także regularną współpracę z przedstawicielami innych służb jak. np. policja, GKRPA, kuratorzy, sąd, przedstawiciele oświaty czy ochrony zdrowia, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. pracy socjalnej
ul. Legionów 59a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
e-mail: ps@ops-czdz.pl
tel: 32 215 30 60
https://www.ops-czdz.pl

Godziny pracy pracowników socjalnych

poniedziałek-środa  7:00 do 15:00
czwartek  7:00 do 17:00
piątek  7:00 do 13:00

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Druki do pobrania

przezroczysty
Skip to content