Wyszukiwarka

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kolejowej 37, NIP 652-10-38-184, REGON 003449120.

2. Dane kontaktowe: tel. 32 2154409; 2155098; 2152388, fax: 32 2152381-83
e-mail: sekretariat@ops-czdz.pl

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor@b-biodo.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa oraz w celu prowadzonych postępowań o przyznanie świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. b, c RODO.

5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obligatoryjne. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością realizacji postępowania przez Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego lub informatycznego.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego archiwizacji.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia po okresach archiwizacji lub prawo ograniczenia przetwarzania.

10. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Nie przysługuje prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wniosek
o realizacje praw dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie administratora.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek-o-realizację-praw-podmiotu-danych

przezroczysty
Skip to content