Wyszukiwarka

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z artykułem 50 ustawy o Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Można  również przyznać usługi osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz  zstępni (dzieci, wnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w tym: czynności żywieniowe, czynności gospodarcze, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług powinno być zorganizowane adekwatnie do rozpoznanych potrzeb.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacje osób świadczących te usługi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 roku z późniejszymi zmianami.

Odpłatność

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.

Od stycznia 2024 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 50 zł. Opłata za zrealizowane usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka do 15- go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Dochód na osobę według kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Kwoty dochodów odpowiadające progom odpłatności

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1  godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
powyżej 100% do 130% 776,00 zł – 1008,80 zł 1% 3%
powyżej 130% do 160% 1008,80 zł – 1241,60 zł 2% 5%
powyżej 160% do 190% 1241,60 zł – 1474,40 zł 4% 8%
powyżej 190% do 210% 1474,40 zł – 1629,60 zł 6% 10%
powyżej 210% do 250% 1629,60 zł – 1940,00 zł 8% 20%
powyżej 250% do 300% 1940,00 zł – 2328,00 zł 12% 30%
powyżej 300% do 350% 2328,00 zł- 2716,00 zł 15% 40%
powyżej 350% do 400% 2716,00 zł – 3104,00 zł 20% 50%
powyżej 400% do 450% 3104,00 zł – 3492,00 zł 30% 70%
powyżej 450% do 500% 3492,00 zł – 3880,00 zł 50% 80%
powyżej 500% do 550% 3880,00 zł – 4268,00 zł 70% 100%
powyżej 550% do 600% 4268,00 zł – 4656,00 zł 80% 100%
powyżej 600% 4656,00 zł 100% 100%

Świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności zgodnie z Uchwałą nr LXXVI/897/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 marca 2024 r.

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający konieczność wsparcia osób drugich (np. zaświadczenie lekarskie o konieczności realizacji usługi, kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności),
  • dokument potwierdzający wysokość posiadanego dochodu.

Forma i terminy załatwienia sprawy

Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać pocztą lub zgłosić telefonicznie.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej. W tym celu przeprowadza się wywiad środowiskowy  w miejscu zamieszkania, podczas którego ustala się ilość godzin, zakres, okres realizacji usługi oraz odpłatność.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. usług
ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 51 37
e-mail: zu@ops-czdz.pl
http://www.ops-czdz.pl

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– Uchwała nr LXXVI/897/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 marca 2024 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

przezroczysty
Skip to content