Wyszukiwarka

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z artykułem 50 ustawy o Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Można  również przyznać usługi osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz  zstępni (dzieci, wnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w tym: czynności żywieniowe, czynności gospodarcze, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług powinno być zorganizowane adekwatnie do rozpoznanych potrzeb.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacje osób świadczących te usługi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 roku.

Odpłatność

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.

Od stycznia 2023 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 43 zł. Opłata za zrealizowane usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka do 15- go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 

Dochód na osobę ustalony jako % od kwoty najniższej emerytury

( od 1 marca 2022 r. 1338,44 zł.)

 

Kwoty dochodów odpowiadające progom odpłatności

Wysokość opłaty w %  ustalona od ceny 1 godziny usług dla:
Osób samotnych Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinie
powyżej 80% do 100% 1070,75 zł.  – 1338,44   zł 8 10 20
powyżej  100% do 130% 1338,44 zł. – 1739,97 zł 10 15 30
powyżej 130% do 165% 1739,97 zł. – 2208,43 zł 15 20 40
powyżej 165% do 180% 2208,43 zł. – 2409,19 zł 25 30 60
powyżej 180% do 210% 2409,19 zł. – 2810,72 zł 35 40 80
powyżej 210% do 240% 2810,72 zł. – 3212,26 zł 50 55 100
powyżej 240% do 270% 3212,26 zł. – 3613,79 zł 65 70 100
powyżej 270% do 300 % 3613,79 zł. – 4015,32 zł 80 85 100
powyżej 300% Powyżej 4015,32 100 100 100

Świadczeniobiorca na swój wniosek lub wniosek pracownika socjalnego  może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności zgodnie z Uchwałą nr XVII/169/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadzającej zmiany do w/w uchwały.

Wymagane dokumenty

– dowód osobisty
– zaświadczenie lekarskie o konieczności realizacji usługi
– dokument potwierdzający wysokość posiadanego dochodu

Forma i terminy załatwienia sprawy

Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać pocztą lub zgłosić telefonicznie.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej. W tym celu przeprowadza się wywiad środowiskowy  w miejscu zamieszkania, podczas którego ustala się ilość godzin, zakres, okres realizacji usługi oraz odpłatność.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. usług
ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 51 37
e-mail: zu@ops-czdz.pl
http://www.ops-czdz.pl

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– Uchwała nr XLVI/504/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z  dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
– Uchwała nr XVII/169/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadzającej zmiany do w/w uchwał

przezroczysty