Wyszukiwarka

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Zgodnie z art. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53 a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd jest świadczeniem z pomocy społecznej, jednak nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 101 ust. 1 cytowanej ustawy właściwą do wypłaty przyznanego wynagrodzenia jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna.

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, tj. odpisem prawomocnego postanowienia sądu. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia prawomocnego postanowienia sądu (oryginał do wglądu)
  • wniosek w wypłatę świadczenia

przezroczysty
Skip to content