Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. nr 1390, z 2019 r. poz. 730) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny w Czechowicach-Dziedzicach powołany został przez burmistrza gminy Czechowice-Dziedzice. Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (Uchwała Nr XXXIII/297/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2013-2020).

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia

W skład Zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie Uchwały Nr L/441/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czechowicach-Dziedzicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie Zarządzenia nr 154/18 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odwołania i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z późniejszymi zmianami, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Renata Buryło– przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  Przewodniczący Zespołu
 2. Agnieszka Borowska-Paszek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 3. Mirosław Olek – przedstawiciel oświaty
 4. Barbara Parchańska – przedstawiciel oświaty
 5. Jolanta Kasprzyk – przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej
 6. Leszek Zatorski – przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej
 7. Florian Grzybek – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 8. Ewa Borysowska-Guzik – przedstawiciel ochrony zdrowia
 9. Marek Gniłka – przedstawiciel Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
 10. Katarzyna Iskierka – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
 11. Aneta Niesyczyńska – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
 12. Artur Olechnowicz – przedstawiciel prokuratury

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów

Zespół Interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze do pracy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie.

Zadania grupy roboczej:

 • opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy w przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy
 • dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Siedziba Zespołu znajduje się:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych odbywają się w:

Zespole ds. pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Pracownicy socjalni realizujący procedurę „Niebieskie Karty”:

Ewa Donat
Beata Kapias
Aneta Niesyczyńska
Teresa Stachowicz-Verboloz

Wielkość czcionki