Wyszukiwarka

„Pełnosprawni w pracy – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Firma Kontraktor Sp. z o.o. realizuje Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 390 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18+ (w tym 199 kobiet), bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar Polski, poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego, w okresie 01.12.2021 – 30.06.2023 r.

Aby wziąć udział w projekcie, należy spełnić następujące wymagania:

 • wiek powyżej 18 r.ż.,
 • status osoby z niepełnosprawnościami,
 • status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • mieszkanie na terenie Polski

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników. Organizatorzy mogą więc rozszerzyć poniższy zakres o inne formy pomocy adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i określonych założeń:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • doradztwo zawodowe/poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staż zawodowy,
 • zatrudnienie wspomagane.

Ponadto działanie na każdym jego etapie będzie realizowane z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji, w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, a także w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: biuro@kontraktor.biz.pl lub telefonicznego pod nr tel. 882 042 781, 884 201 708, 606 383 089 lub 694 467 125.

przezroczysty