Wyszukiwarka

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100  % kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.  Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 10 listopada 2022 r.  Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 9 grudnia 2022 r.

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Po uzyskaniu rekomendacji wniosku  a następnie podpisaniu umowy z Wojewodą gmina rozpocznie realizację Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 32/214 51 37, Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. usług, Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białka 1b.

przezroczysty