Wyszukiwarka

Nowoutworzone mieszkanie chronione tzw. treningowe w Gminie Czechowice-Dziedzice

Mieszkanie chronione tzw.treningowe w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4 zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po uzyskaniu dofinansowania wniosku złożonego w trybie konkursowym  oraz ze środków własnych gminy.

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Jest ono formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Nowoutworzone mieszkanie w Gminie przeznaczone jest dla 4 osób. W mieszkaniu są dwa pokoje dwuosobowe. Przedpokój, kuchnia oraz łazienka stanowią części wspólne. Wszystkie pomieszczenia, wyposażone w niezbędne meble i sprzęty zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych i są wolne od barier architektonicznych. Została również zamontowana winda zewnętrzna. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym  i dokonaniu uzgodnień z osobą ubiegającą się o taką formę pomocy. Przedmiotowe uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą:

  • celu pobytu;
  • okresu pobytu;
  • rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
  • odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
  • sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
  • zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin. Osoba korzystająca ze wsparcia w mieszkaniu ponosi odpłatność, której wysokość  uzależniona od posiadanego dochodu.

Pierwsze osoby korzystają już ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.

Szczegółowe informacje dotyczące mieszkania chronionego można uzyskać pod nr tel. 32/214 51 37, Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. usług, Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białka 1b.

przezroczysty
Skip to content