Wyszukiwarka

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego
w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Program kierowany jest on do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi asystenta w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym – (wystarczy oświadczenie osoby o posiadanym doświadczeniu).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie oraz osoby chętne do pracy jako asystent prosimy o kontakt:

Zespół ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej

Adres: Nad Białką 1B, 43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 32 214 51 37

email: zu@ops-czdz.pl

poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-17.00
piątek 7.00-13.00.

Wielkość czcionki