Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców na temat założeń do projektu pn. „Utworzenie mieszkania chronionego” planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-392/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna, Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych  – RIT Subregionu Południowego.

Planowany zakres projektu:

Projekt polegać będzie na wykorzystaniu dostępnej infrastruktury publicznej na cele społeczne poprzez remont  zdegradowanego mieszkania celem utworzenia mieszkania chronionego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

W tym celu zdegradowane mieszkanie o powierzchni 57,43 m2 (łazienka z WC, kuchni,
2 pokoje, przedpokój), które znajduje się w zasobach gminy zostanie dostosowane
do standardów mieszkania chronionego dla 4 osób.

Aby zaadaptować mieszkanie,  zostaną przeprowadzone prace budowlane m.in.:

 1. roboty rozbiórkowe podłogi
 2. roboty rozbiórkowe ścian wraz montażem belki stalowej oraz poszerzeniem otworów drzwiowych
 3. przygotowanie ścian sufitów pod roboty wykończeniowe
 4. wykonanie nowych uwarstwień podłóg
 5. roboty wykończeniowe ścian
 6. stolarka drzwiowa
 7. instalacje c.o. i wod. – kan.
 8. instalacja elektryczna wraz z podstawowym osprzętem
 9. wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych
 10. stolarka drzwiowa
 11. roboty rozbiórkowe zewnętrzne
 12. roboty zewnętrzne związane z platforma dźwigową
 13. montaż platformy dźwigowej.

Mieszkanie zostanie wyposażone w instalację alarmową oraz instalację internetową.

Mieszkanie zostanie w pełni wyposażone w meble, sprzęt kuchenny, urządzenia agd i rtv.

Planowany okres realizacji: 2021- 2022 rok

Planowany budżet projektu: 293 254,32 zł

Szacowane dofinansowanie: 254 626,73 zł

Uwagi można zgłaszać na adres: sekretariat@ops-czdz.pl, pisemnie na dzienniku podawczym adresując na Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kolejowa 37, w terminie do 28.07.2020 r. do godz. 10.00.

Wielkość czcionki