W dniu 24 lipca 2020 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej (http://ops-czdz.pl) została zamieszczona informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu pt. „Utworzenie mieszkania chronionego”.

Konsultacje odbyły się w dniach od 24-28.07.2020 r. i dotyczyły przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie mieszkania chronionego” planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-392/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –Oś Priorytetowej X Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna, Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych  – RIT Subregionu Południowego

W wyznaczonym terminie wszyscy mieszkańcy Gminy Czechowice-Dziedzice mogli zgłaszać uwagi dotyczące zakresu projektu, jego przygotowania oraz samej rzeczowej realizacji zadania.

W terminie prowadzonych konsultacji społecznych, czyli do dnia 28.07.2020 r. godz. 10.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach nie wpłynęły uwagi do konsultowanego z mieszkańcami projektu.

Wielkość czcionki