Wyszukiwarka

Specjalista pracy socjalnej

Zatrudnimy pracownika na stanowisko specjalista pracy socjalnej. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
(1 etat).

1.Specjalistą pracy socjalnej może być osoba, która:
– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna oraz ma minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe lub
– posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, specjalizację zawodową I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz 3 lata stażu pracy, lub
– do 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe w specjalności przygotowującej do zawodu pracownik socjalny na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie oraz ma minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

2.Wymagania niezbędne
a) wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wykonywania zawodu specjalisty pracy socjalnej
(patrz punkt 1),
b) minimum 5 letni staż pracy w zawodzie pracownik socjalny,
c) biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, systemu POMOST,
d) znajomość przepisów prawa z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów prawa miejscowego oraz innych ustaw uprawniających do świadczeń realizowanych przez OPS, ustawy o ochronie danych osobowych,
e) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach pomocowych,
b) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

4. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
b) umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się,
c) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
d) samodzielność, kreatywność, nastawienie na innowacje,
e) odporność na stres,
f) umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych,
g) wysoka kultura osobista.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kontrola pod względem merytorycznym i ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa – wywiadów środowiskowych, planów pomocy i projektów uzasadnień decyzji administracyjnych,
b) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych osobom, rodzinom i grupom, które zgłosiły się po pomoc w sposób gwarantujący im zachowanie godności osobistej i poczucie zrozumienia sytuacji życiowej,
c) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością toku postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia prowadzonych przez pracowników socjalnych działu świadczeń,
d) udzielanie wskazówek pracownikom socjalnym przy ustalaniu planu pomocy poszczególnym osobom i rodzinom,
e) udzielanie wskazówek pracownikom socjalnym przy opracowywaniu przez nich projektów uzasadnień decyzji administracyjnych;
f) ocena realizacji i skuteczności udzielonej pomocy, nadzór pracy w terenie,
g) kontrola terminowości prowadzonych przez pracowników spraw,
h) udział w zebraniach „zespołu specjalistów” – zgodnie z polityką świadczeń,
i) kwalifikowanie i przygotowywanie list dzieci biorących udział w wypoczynku organizowanym przez instytucje i/lub organizacje zewnętrzne,
j) nadzór i kontrola nad listami dzieci, zgłaszanych przez szkoły i przedszkola, do pomocy w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”,
k) sprawdzanie i parafowanie przygotowanej przez pracowników socjalnych działu świadczeń, dokumentacji wysyłanej do organów odwoławczych,
l) udzielanie informacji klientom o ich prawach i uprawnieniach
m) nadzór pracy pracowników socjalnych działu świadczeń poprzez właściwą organizację pracy i animowanie pracy zespołowej, planowanie działań długofalowych oraz krótkoterminowych dotyczących organizacji pracy, zarządzania zasobami finansowymi i rzeczowymi,
n) zgłaszanie potrzeb szkoleniowych pracowników do kierownika działu,
o) udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków związanych z działalnością zespołu oraz wdrażanie działań naprawczych,
p) współudział w tworzeniu polityki świadczeń oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych,
q) współdziałanie z bezpośrednim przełożonym w zakresie poprawy jakości, terminowości i wydajności pracy działu m.in. poprzez inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie,
r) informowanie na bieżąco bezpośredniego przełożonego o postępach i wynikach prac, napotkanych trudnościach oraz podjętych środkach zabezpieczających prawidłowe i terminowe wykonanie powierzonych obowiązków.

6.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
c) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) kserokopia świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
g) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka,
b) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

8. Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 37,
43-502 Czechowice-Dziedzice

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko kandydata wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Kierownikiem Działu Świadczeń Panią Marzeną Skipioł pod numerem telefonu 32 215 44 09 w.18

9. Załączniki:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny – rekrutacja

Wielkość czcionki