Wyszukiwarka

Projekt „NIE-zwykły Rodzic”

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach od stycznia 2021 roku rozpoczyna realizację nowego projektu pt. „NIE-zwykły Rodzic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekt oferuje podniesienie jakości i dostępności usług poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia rodziny. Zakłada objęcie rodzin kompleksowym wsparciem specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, asystentury rodzinnej, a także mediacji rodzinnej. Dzięki temu projektowi wzrośnie dostępność usług socjalnych, z których możliwość korzystania była dotychczas ograniczona (głównie ze względów finansowych rodzin) lub do których w gminie nie było dostępu. Jednym z nowych rozwiązań w zakresie organizacji systemu wspierania rodziny jest włączenie do systemu instytucji rodzin wspierających. pomagają rodzicom lub opiekunom w kształtowaniu
i rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, poprzez modelowanie zachowań podczas wspólnie spędzanego czasu z rodziną.

Obecnie rozpoczyna się rekrutacja osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście lub telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach – Zespół ds. pracy socjalnej, ul. Mickiewicza 19, tel. 32 215 30 60.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2022 roku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia rodziny dla 50 osób pochodzących z rodzin doświadczających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonych kryzysem oraz utratą dziecka poprzez umieszczenie go w pieczy zastępczej, a w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej, objęte wsparciem asystenta rodziny oraz korzystające z usług placówki wsparcia dziennego w gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2022 korzystające z różnych form wsparcia OPS w Czechowicach-Dziedzicach.

Efektem finalnym projektu będzie:

  1. objęcie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie oraz usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej co najmniej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  2. wsparcie 7 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
  3. utworzenie 5 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu: 557 978,75 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 518 920,23 zł

Wkład UE: 474 281,93 zł

Wkład własny: 39 058,52 zł

Wielkość czcionki