Wyszukiwarka

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

godło i flaga Polski

 

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program w gminie Czechowice-Dziedzice kierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi asystenta w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 pozwoli na wsparcie osób niepełnosprawnych  dając im poczucie bezpieczeństwa, poprawę funkcjonowania w środowisku oraz możliwość większego zaangażowania w życie społeczne.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu Solidarnościowego  na realizację powyższego Programu wynosi 172 941 zł.

 

 

Wielkość czcionki