Wyszukiwarka

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dla samorządów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu
„Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2022 dla
samorządów

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100  % kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.  Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wniosek został złożony do Wojewody Śląskiego w terminie do 22 października 2021 r.  Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 22 listopada 2021 r.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 32/214-51-37, Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. usług, ul. Nad Białka 1b Czechowice-Dziedzice.

Wielkość czcionki