Wyszukiwarka

Rusza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Rusza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie oraz osoby chętne do pracy jako asystent prosimy o kontakt z  pracownikami Zespołu  ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B,  tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa  7.00-15.00, czwartek 7.00-17.00, piątek 7.00-13.00, mail: zu@ops-czdz.pl

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin usługi asystenta  w ramach programu, nie będzie możliwe ubieganie się o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program w gminie Czechowice-Dziedzice kierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w Programie planuje się kwalifikowanie osób niepełnosprawnych wymagających wzmożonego wsparcia, którym usługa asystenta pozwoli na wyjście ze swojego miejsca zamieszkania, pozwoli również na bardziej samodzielne i aktywne życie, które bez wsparcia drugiej osoby nie jest możliwe. Dotyczy to głównie osób z trudnościami w poruszaniu się (osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego – wózki, balkoniki),  osób mających trudności w komunikowaniu się, osób niewidomych i niedowidzących  czy osób, u których występuje więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi asystenta w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Przy ustalaniu ilość przyznanych  godzin usługi będą brane pod uwagę również inne kryteria, np. możliwość wsparcia przez członków rodziny czy korzystanie z usług opiekuńczych.  Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu Solidarnościowego  na realizację powyższego Programu wynosi 172 941 zł.

Załączniki:

Karta zgloszenia do Programu „Asystent Osobist Osoby Niepelnosprawnej-edycja-2021

Klauzula informacyjna dotyczacaprzetwarzania danych osobowych-„Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej-edycja-2021

Program„Asystent-Osobisty-Osoby-Niepelnosprawnej-–-edycja-2021-informator

Wielkość czcionki